Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som lämpar sig vid konfliktsituationer och när en person uppvisar problemskapande beteende. Människor med problemskapande beteende har ofta svårt med affektreglering vilket istället kan leda till våld, utageranden eller självskadande beteende av olika slag, vilket inte är ovanligt i de låsta miljöer som jag har varit verksam i, såsom vid SiS* ungdomshem samt inom Kriminalvården.


I första hand kan det lågaffektiva förhållningssättet tillämpas preventivt. Genom att skapa goda förutsättningar kan omgivningen stötta och hjälpa individer att nå sina mål och lyckas med det som de vill åstadkomma. Det kräver dock att omgivningen är lyhörd och har kunskap om varje persons individuella behov.