EARL V3

EARL

EARL


Från Socialstyrelsens hemsida:


EARL (Early Assessment Risk List) V3

EARL utvecklades i slutet av 90-talet av kanadensiska Child Development Institute och är en manualbaserad metod för risk- och behovsbedömning av barn som riskerar att utveckla ett antisocialt beteende. Nuvarande version är reviderad 2021.

Målgrupp
Barn 6–12 år, som uppvisar regelbrytande beteenden och riskerar att bli involverade i kriminalitet

Typ av metod
Bedömningsmetod

Målgrupp

Barn 6–12 år, som uppvisar regelbrytande beteenden och riskerar att bli involverade i kriminalitet.

Syfte

Syftet är att identifiera påverkbara riskfaktorer hos barnet och omgivningen, vilka skulle kunna leda till att barnet utvecklar ett antisocialt beteende.

Innehåll och genomförande

EARL identifierar 21 olika riskfaktorer uppdelade på nio familjefaktorer, nio barnfaktorer och tre hinder för behandling. Familjefaktorer innefattar barnets närmiljö och levnadsvill-kor, barnfaktorer innefattar barnets individuella egenskaper medan hinder för behandling innefattar psykologiska och praktiska omständigheter kring barnet, familjen och samhället, som kan försvåra behandlingen. Underlaget för EARL-skattningen bör komma från flera olika personer kring barnet. I bedömningen ska hänsyn tas till köns-, kultur- och etniska skillnader.

Skattningarna och bedömningarna i EARL utmynnar i en behandlingsrekommendation med strategier kring hur de olika riskerna ska hanteras.

Omfattning och intensitetPoängsättning och återkoppling

Skattningen sker på en trepoängsskala (0-1-2) för varje riskfaktor. Finns inte tillräcklig information om en riskfaktor skattas inte denna alls. Det finns även möjlighet att markera riskfaktorer som kritiska, ifall de bedöms extra oroande, behöver en omedelbar åtgärd eller är viktiga att följa upp. Baserat på resultaten i EARL-skattningen bedöms barnet ha en sammantagen riskbedömning som är låg, medel eller hög risk. I den sammantagna riskbedömningen är det även viktigt att inkludera eventuella fallspecifika riskfaktorer. Även tillförlitligheten i EARL-skattningen bedöms som låg, medel eller hög.

Bedömningen återkopplas till barnets vårdnadshavare, där de strategier kring hur de olika riskerna ska hanteras diskuteras och man kommer överens om vilka förändringar som ska göras.

Utbildning och licens

EARL kan användas inom både vård, skola och socialtjänst, där tillgång till behandling eller lämpliga insatser är möjliga. Användare bör ha gått en utbildning i EARL innan manualen används.

Utbildning i EARL finns som fortbildningskurs hos Centrum för psykiatriforskning, för professionella som utreder, bedömer och behandlar barn med utagerande beteendeproblem.

Kunskapsunderlag

Earl är inte granskat av Socialstyrelsen.

Referenser

  • Augimeri L. K., Smaragdi A., Walsh M., Koegl C. J. & Webster C. D. (2021). Early Assessment Risk List, version 3, EARL V-3 (A. Smaragdi, M. Baum & M. Helander, övers.).
  • EARL på SNAP.
    Information hämtad februari 2022 på: childdevelop.ca/snap/risk-assessment-tools